• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2024

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2024 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2023

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2023.

Zábřeh-Družstvo 1921–2021, sto let zahradní čtvrti v Ostravě

Autor: Petr Lexa Přendík | 384 stran

Parametry publikace


 • Formát:
  280x280 mm
 • Jazyk: Česky
 • Vazba knihy: pevná
 • ISBN: 9788072254835

 • Cena:
  950 Kč/ks

Část městského obvodu Ostrava-Jih tvořená rodinnými domy a vilami známá pod názvy Chalupníkova osada, Družstevní osada, Zábřeh-Družstvo nebo jen prosté Družstvo začala v představách vznikat v roce 1919, kdy město Vítkovice zakoupilo 60 ha pozemků od olomoucké kapituly pro výstavbu nových rodinných domů. V roce 1921
bylo založeno Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo ve Vítkovicích, které se za součinnosti města Vítkovice a Vítkovického horního a hutního těžířstva chopilo příprav ke stavbě zahradního města.

O stolet později vznikla tato publikace, která mapuje nejen výstavbu a vývoj Zábřehu-Družstva od počátků do současnosti, ale také jeho návaznost na okolní části města. Hlavním cílem práce je postihnout zejména stavební,
populační a společenský život osady a uchovat odkaz pamětníků a současných obyvatel pro budoucí generace, aby věděly, jak se Družstvo zrodilo a jak se ve svém prvním století vyvíjelo.

Publikace je rozdělena do čtyř hlavních oddílů. První se věnuje prostoru Zábřehu-Družstva z historického pohledu. Seznamuje čtenáře s minulostí zábřežského rybníka Podhájníka a následně popisuje využití zaniklé rybniční plochy v průběhu 19. a počátku 20. století. Oddíl se zabývá též dějinami samostatné obce Zábřehu nad Odrou do roku
1924, založením Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva ve Vítkovicích (1921) a blíže popisuje jeho vůdčí postavu, jíž byl poslanec, senátor a starosta Ostravy Josef Chalupník. Závěr první části přináší vhled do přípravy regulačního plánu pro výstavbu zahradní čtvrti v Zábřehu na počátku 20. let minulého století.


Druhá část řeší stavební vývoj osady v letech 1921–2021. Důraz je kladen především na družstevní výstavbu rodinných a činžovních domů Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva ve Vítkovicích a Stavebního a bytového družstva členů a vkladatelů Dělnické záložny v Moravské Ostravě, které realizovaly jádro osady. Další kapitoly seznamují čtenáře též s vývojem soukromé výstavby rodinných a bytových domů v rámci jednotlivých období, která jsou rozčleněna na etapy s ohledem na politické dějiny našeho státu. Vzhledem k omezenému rozsahu publikace byly ze soukromých rodinných domů do výběru zařazeny nejzajímavější stavby napříč vymezeným stoletím, jejichž selekci provedl ze subjektivního hlediska sám autor. Zvoleny byly především architektonicky hodnotnější objekty a také domy s příběhy.

Následující třetí část se zabývá občanskou vybaveností Zábřehu-Družstva a jeho napojení na veřejnou dopravu. Obsáhlejší kapitola je v třetím oddílu věnována obchodům, službám a pedagogickým institucím. Oddíl čtenáře seznamuje též se změnami názvosloví jednotlivých ulic a s vývojem inženýrských sítí. Nechybí ani informace o veřejném prostoru, který je tvořen převážně zelení a je doplněn uměleckými díly. V jednotlivých podkapitolách naleznete detailní informace o vývoji tramvajové dopravy, stavbě Polanecké spojky, Rudné ulice a dalších komunikací. Právě dopravní stavby městského i celostátního významu v 60. letech výrazně zasáhly do celkového urbanistického konceptu oblasti, proto je jim věnována zvláštní pozornost.

Poslední oddíl je věnován populaci, významným osobnostem, spolkům a sdružením. První z kapitol obsahuje přehledně zpracované statistické výsledky druhého československého sčítání lidu z roku 1930 (mladší data jsou bohužel s ohledem na ochranu osobních údajů nepřístupná). Další části se zaobírají významnými osobnostmi Družstva, především z řad konstruktérů, odbojářů, lékařů, ředitelů Vítkovických železáren a umělců. Detailní přehled o činnosti spolků a sdružení přináší konec oddílu.

V závěru jsou statisticky shrnuty především informace nabyté při studiu stavebního vývoje Zábřehu-Družstva. Jeho součástí je také tabulkový přehled, který poskytuje soupis všech domů, jež byly v Družstevní osadě postaveny během let 1921–2021. Poslední část knihy pak vyplňuje seznam zkratek, pramenů a literatury. Součástí knihy je také celá řada historických i současných snímků, které vždy doprovázejí příslušný text. Odbornější části se prolínají s autentickými vzpomínkami z obvodních kronik a žijících pamětníků, aby tak ve výsledku vznikla obsáhlejší syntéza.

Věřím, že kniha přiblíží čtenářům Zábřeh-Družstvo z mnoha úhlů pohledů a že bude nejen poučením o jeho minulosti, ale též inspirací pro budoucnost, protože obdobná publikace vzniká jednou za sto let.


@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.